Vahan Hovhannisyan

Սովորել է 

1993-1997
ՀՀ ոստիկանության ակադեմիա

Աշխատել է 

1997-2008թթ որպես քննիչ

2008-2011թթ որպես ավագ քննիչ

2012-2013թթ որպես Հատկապես կարևոր գործերով քննիչ

2012թ-ից  փաստաբանական գործունեության ծավալում

2013թ որպես քննչական բաժանմունքի պետ

ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ է, արտոնագիր 1466

Մասնագիտացումը՝ քրեական գործեր

Contact With Me